ZPĚT

 
   
Název :  COSMANOS, spojené továrny textilní a tiskárny látek
 COSMANOS, Vereinigte Textil- und Druckfabriken
Typ CP :  Hromadná akcie
Hodnota :

10x

400

4 000

 Kč  - Dne 29.9.1938 snížena nominální hodnota akcie na 10x 200 Kč (2 000 Kč).
Město :  Josefodol (od roku 1924: Josefův Důl)
Datum :  Červen 1921
Emise :  III.
Série :  ---
Náklad :  20 000 ks (hromadných akcií max. 2 000 ks)
Rozměr :  cca 348 x 240 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost, založená v roce 1905 s akciovým kapitálem 12 000 000 Korun, převzala za 4 500 000 Korun v akciích veškeré závody firmy Franz Leitenberger, pozůstávající z přádelny a tkalcovny v Hrádku nad Nisou, tiskárny kartounů v Josefodole (od roku 1924 Josefův Důl), domu ve Vídni a skladů ve Vídni a Budapešti. Zásoby surovin a zboží, jakož i pohledávky převzala společnost proti platbě v hotovosti. Převzaté závody byly všestranně zreorganizovány a technicky zdokonaleny.
 V květnu 1905 zakoupena do firmy Simon Biach & Sohn tiskárna látek v Letovicích na Moravě se skladem ve Vídni.
 V roce 1909 letovická továrna vyhořela a byla při znovuvybudování zmodernizována. Těsně před první sv. válkou byly v letovické továrně provedeny další větší investice.
 Před začátkem první světové války měla společnost cca 3 000 zaměstnanců a vyvážela své výrobky do celé Evropy a do Egypta.
 Vzhledem ke špatnému odbytu zboží a potřebě nového kapitálu, bylo na základě usnesení valné hromady ze dne 11.12.1915 emitováno 10 000 ks nových akcií, čímž akciový kapitál zvýšen na 16 000 000 Korun.
 Za účelem zvýšení provozních prostředků bylo na valné hromadě z 19.5.1920 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 24 000 000 Kč a z nově emitovaných 20 000 ks akcií nabídnuto v červnu 1920 15 000 kusů akcionářům v poměru 8:3 po 1 800 Kč.
 V roce 1921 společnost nostrifikována, její sídlo přeneseno do Josefova Dolu a akciový kapitál uznán v plné výši.
 Vysoký bankovní úvěr a s tím související veliké úrokové zatížení, přinutilo společnost k dalšímu zvýšení akciového kapitálu, které usneseno na valné hromadě z 24.1.1922. Akciový kapitál zvýšen na 36 000 000 Kč, emitováním 30 000 ks nových akcií, z nichž 22 500 kusů nabídnuto akcionářům v poměru 8:3 po 600 Kč.
 V červenci 1923 opět vypukl požár v letovickém závodě, kterému padly za oběť barvírna a apretura. Společnost, která byla pojištěna, neutrpěla žádné škody a po znovuvybudování obou oddělení byla v březnu 1924 zahájena výroba.
 Ke krytí potřebných investic na racionalizaci a technické zlepšení výroby, bylo usneseno na valné hromadě z 5.2.1925 zvýšení akciového kapitálu na 48 000 000 Kč. Nově emitovaných 30 000 kusů akcií nabídnuty v červenci 1925 akcionářům k odběru v poměru 3:1 po 435 Kč.
 Na základě usnesení valné hromady z 12.1.1926 přeneseno sídlo a centrála společnosti do Prahy.
 V létě 1928 byl závod v Josefově Dole poškozen požárem, vzniklá škoda kryta pojištěním. Adaptace a novostavba továrny, při níž vzat zřetel na racionalizaci výroby, byla ukončena v druhé polovině roku 1929 a následně zahájena výroba.
 Od roku 1926 prodělala společnost těžkou odbytovou krizi, která se po přechodném zmírnění dále zhoršovala. V obchodním roce 1925/26 vykázaná ztráta 33 050 000 Kč kryta přenosem zisku v částce 1 080 000 Kč a zhodnocení závodních zařízení o 31 970 000 Kč.
 V obchodních letech 1926/27-1931 dosažených zisků v celkové výši 1 570 000 Kč použito k částečné úhradě ztráty 6 820 000 Kč v roce 1932 a zbytek 5 250 000 Kč kryt odpisem z rezerv.
 Tíživé odbytové poměry vedly v roce 1932 k zastavení všech závodů. Po zvýšení mobility odprodejem zásob, obnovena v září 1932 výroba pouze v tiskárně v Josefově Dole, která nadále zpracovává pouze nakoupené hotové látky. Přádelna a tkalcovna v Hrádku nad Nisou zůstala mimo provoz a později prodána. Tiskárna v Letovicích zrušena a pozemky, budovy i část strojů prodány. Část strojního zařízení z Letovic prodána Jugoslávským Mautnerovým závodům akc. spol. ve Sv. Pavel pri Preboldu (Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner d. d.) pro tamní novou tiskárnu, na jejímž provozu má Cosmanos 50% účast.
 V roce 1938 odprodáno 39 000 zastavených vřeten kartelu přádelen za 3 900 000 Kč.
 V prosinci 1938 snížen akciový kapitál ze 48 000 000 K na 24 000 000 Korun odkolkováním, snížení nominální hodnoty, akcií ze 400 K na 200 Korun.
 V lednu 1940 zakoupen velkostatek Kosmonosy ze kterého získávány levnější potraviny pro své dělníky.
 Po roce 1945 společnost znárodněna a v roce 1946 továrna začleněna pod národní podnik Textilní tiskárny, úpravny a barevny (TIBA národní podnik, Dvůr Králové nad Labem).
   Zdroj informací:
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1927-1928, 1931-1932 a 1935-1936.
     J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927 a 1940-1941.
     Finanční ročenka Compass 1944.
     cs.wikipedia.org (Josefův Důl)
   
   
Avers :

Hromadná akcie III. emise COSMANOS spojené továrny textilní a tiskárny látek, Josefodol, červen 1921, 4000 Kč

   .
.
Revers :

Sammelaktie III. Emission COSMANOS Vereinigte Textil- und Druckfabriken, Josefsthal, Juni 1921, 4000 Kronen

   .
.
..
..
Další obrázky :

Pohlednice továrna COSMANOS, Josefův Důl cca 1925

Pohlednice: Továrna v Josefově Dole okolo roku 1925.

..
.
.
.