ZPĚT

 
   
Název :  K. k. priv. Wollwaren-Industrie-Gesellschaft in Brünn (C. k. priv. Společnost pro průmysl vlnařský v Brně)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 K  
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  25.6.1912
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  2 000 ks
Rozměr :  332 x 252 mm - dvojlist
Poznámky :  Sídlo a ředitelství v Brně. Továrny: Brno a Obrovice.
 Společnost založena roku 1869 s akciovým kapitálem 560 000 zlatých. V roce 1875 snížena akciová jistina na 400 000 zl. odkolkováním nominále akcií ze 140 na 100 zl.
 Dle usnesení valné hromady z 25.4.1912 emitováno 2 000 nových akcií s právem na dividendu od 1.1.1912, které nabídnuty akcionářům v poměru 2:1 po 201,66 K, čímž akciový kapitál rozmnožen na 1 200 000 K. Na v. h. z 28.4.1920 usneseno zvýšení akciové jistiny na 10 000 000 Kč, vládou však povoleno zvýšení pouze na 2 400 000 Kč; na základě tohoto povolení emitováno v listopadu 1920 6 000 nových akcií s podílem na zisku od 1.1.1920, z nichž 1 500 kusů nabídnuto k odběru akcionářům v poměru 4:1 po 450 Kč.
 V důsledku od roku 1922 stále se zhoršující konjunktury v průmyslu vlnařském utrpěla společnost ve výrobě a poklesem cen zásob ztráty, vykázané koncem roku 1925 částkou 9 525 980 Kč. V r. 1926 byly v podniku, který přešel do zájmové sféry Anglo-československé banky v Praze, provedeny dalekosáhlé změny v technické a komerční organizaci. Za účelem sanace společnosti byla na mimořádné valné hromadě ze 4.12.1926 usnesena reasumace bilance za rok 1924 v tom smyslu, že původně vykázaná ztráta ve výši 457 712 Kč odpisy na zásobách, dlužnících a cenných papírech zvětšena na 3 197 712 Kč a k jejímu krytí použito rezervních fondů ve výši 3 173 038 Kč; zbytek ztráty ve výši 24 674 Kč převeden na rok 1925. Bilance za rok 1925, když byla nadhodnocena aktiva úhrnem o 4 200 000 Kč, vykázala ztrátu 2 152 941 Kč, k jejímuž krytí usneseno provésti snížení akciového kapitálu ze 2 400 000 na 600 000 Kč sloučením dosavadních 4 akcií v jednu akcii novou se jmenovitou hodnotou 200 Kč; současně usneseno nové zvýšení akciového kapitálu na 3 000 000 Kč vydáním 12 000 nových akcií, znějících na jméno (provedeno v listopadu 1927).
 Počátkem roku 1927 uzavřela společnost zájmové společenství s "Lanaria" Tuchfabrik A. G. v Budapešti v tom smyslu, že obě firmy zřídí společnou nákupní a prodejní kancelář a Společnost pro průmysl vlnařský převezme komerční a technické vedení "Lanaria" A. G. Z brněnského závodu mela býti přenesena do budapešťské továrny část strojního zařízení. Z transakce v roce 1928 sešlo.
 Převzato z původního zdroje informací: 
 Československé bursovní papíry 1928-1929; J. Kašpar.
   .
   .
Avers :

   .
Revers :

---

   .
.
.
.