ZPĚT

 
   
Název :  Mannesmann-Coburg horní a hutní závody akciová společnost
 Mannesmann-Coburg Berg- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft
 Mannesmann-Coburg Bánya- és kohóművek Részvénytársaság
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč
Město :  Trnava
Datum :  1.6.1925
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 374 x 254 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena v roce 1913 se sídlem v Budapešti a s akciovým kapitálem 6 500 000 Korun, zakoupila závody vévody Filipa Coburga, sestávající z rudných dolů, hutí a vedlejších závodů v Pohorelé. Počátkem roku 1916 zahájena stavba velké železárny v Trnavě a v prosinci téhož roku získány všechny kuksy (podílové listy) Heinzelmannovy železářské společnosti v Chyžné Vodě, jejíž závody (doly na železnou rudu a hutě) v roce 1917 spojeny s ostatními závody. 
 Akciový kapitál zvýšen v roce 1916 na 10 500 000 Korun a počátkem roku 1917 provedena fúze s „Erste Ungarische Schraubenfabrik A.-G.“ v Budapešti. Akciový kapitál mezitím zvýšen na 11 500 000 Korun a následně na 17 000 000 Korun.
 Na základě usnesení valné hromady ze dne 25.5.1920 zvýšen akciový kapitál společnosti na 26 000 000 Korun emisí 45 000 kusů nových akcií s právem na dividendu od 1.1.1920. 21 250 kusů nových akcií nabídnuto stávajícím akcionářům v poměru 4:1 po uhrazení 1 210 Korun a zbytek nových akcií přenechán firmě "A. G. Brevillier & Co." ve Vídni, která je ve spojení se skupinou anglicko-francouzských finančníků za vedení firem "Guest Keen Nettlefoolds", "Birmingham a Japy Frères", Paříž.
 Na základě usnesení mimořádné val. hr. ze dne 20.4.1921 zvýšen akciový kapitál na 52 000 000 Korun emisí 130 000 kusů akcií s právem na div. od 1.1.1921, z nichž 65 000 kusů nabídnuto akcionářům v poměru 2:1 po 300 Kč.
 Po převratu (vzniku ČSR) bylo sídlo společnosti přeloženo do Trnavy a továrna v Budapešti prodána firmám "A. G. Brevillier & Co." a "A. Urban & Söhne A.-G.", zatímco trnavské závody zmodernizovány. Při příležitosti provádění nostrifikačního řízení uznala československá vláda akciový kapitál společnosti (vzhledem k její nepříznivé finanční situaci) pouze 10 400 000 Kč. Na mimořádné val. hr. ze dne 30.6.1923 usneseno proto snížení akciového kapitálu z 52 000 000 Kč na 10 400 000 Kč.
 Vlivem nepříznivých výrobních a odbytových poměrů v Československu, společnost utrpěla v letech 1921 a 1922 těžké ztráty. Po bezvýsledných pokusech o provedení finanční sanace, zažádala společnost v roce 1923 o soudní vyrovnání. Ve vyrovnávacím řízení, jehož stání se konalo 21.6.1923, docíleno s věřiteli dohody v tom smyslu, že společnost zaplatí všechny svoje závazky plně v sedmi měsíčních splátkách, z nichž první 10%-ní splátka byla splatná z poloviny po potvrzení vyrovnání a z druhé poloviny o tři měsíce později.
 Poklesem cen zásob a vlivem špatné zaměstnanosti v roce 1923 společnost donucena nabídnout v roce 1924 nové vyrovnání. Po dlouhém jednání bylo docíleno v prosinci 1924 dohody, podle které byla stanovena vyrovnávací kvóta 40%. Sanace společnosti provedena za vedení skupiny Bratří Mannesmannů (Curych), která dílem zaopatřila prostředky potřebné k provedení vyrovnání, dílem zaručila zaplacení ve stanovených lhůtách a předsevzala si provedení reorganizace závodů.
 Odpisem 60% pohledávek, jakož i snížením akciového kapitálu na 5 200 000 Kč bylo umožněno odepsat všechny ztrátové položky.
 Na mim. val. hr. ze dne 6.7.1924 usnesena emise nových akcií, 130 000 kusů, z nichž 26 000 kusů nabídnuto stávajícím akcionářům v poměru 1:1 po 220 Kč a zbývajících 104 000 kusů přenecháno skupině Mannesmann se závazkem přenechat věřitelům, kteří se v určené době přihlásí namísto 40%-ní vyrovnávací kvóty akcie za kurz 220 Kč.
 Během roku 1925 provedeno postupnými emisemi navýšení akciového kapitálu na 15 000 000 Kč. Po provedení sanace vstoupila společnost s platností od 1.10.1924 do kartelu československých železáren.
 Začátkem roku 1925 zahájen provoz ve všech závodech s výjimkou ocelárny v Trnavě. Za účelem zvýšení odbytu litiny uzavřela společnost téhož roku smlouvu s firmou "Fleischer a spol. akc. spol." v Košicích. Smluvní vztah nesplnil kladená očekávání a později byla tato smlouva likvidována.
 V roce 1927 přešla většina akcií na francouzskou skupinu "Tréfileries et Laminoirs du Havre" a ve spojení s tímto přesunem byl zvýšen akc. kapitál na 19 000 000 Kč.
 V roce 1929 získala většinu akcií "Báňská a hutní společnost", která podniku podstoupila svou výrobu drátěných pletiv a tkaniv. Za její gesce prodány doly a vysoké pece v Chyžné Vodě, kdežto slévárna s vedlejšími závody přeneseny do Trnavy, kde byla zahájena výroba různého železářského zboží.
 V roce 1936 zakoupeno oddělení dírkovaných plechů od firem "Ph. Nebrich-Hutter & Schrantz-Ant. Wendler", Praha-Smíchov. Téhož roku prodána "Západoslovenským elektrárnám úč. spol." elektrárna v Trnavě.
 V roce 1939 zřízena v Protektorátu reprezentace pod firmou "Akc. spol. dř. Coburg horní a hutní závody" v Praze s akciovým kapitálem 1 000 000 Korun.
 Akcie jsou obchodovány na vídeňské burze. Obchod na pražské burze byl v roce 1926 zrušen (později obchodování obnoveno).
.
Převzato z původního zdroje informací: 
Pražské bursovní papíry 1926-1927; J. Kašpar. 
Československé bursovní papíry 1934-1935; J. Kašpar. 
Pražské bursovní papíry 1940-1941; J. Kašpar.
   
   
Avers :

Akcie Mannesmann-Coburg horní a hutní závody akciová společnost, Trnava 1925, 200 Kč

   
.
Revers :

---

   .
.
.
.