ZPĚT

 
   
Název :  Účastinárska spoločnosť predtým Coburg-banské a hutné závody
 Aktiengesellschaft vormals Coburg Berg- und Hüttenwerke
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Ks - Dne 7.9.1942 zvýšena nominální hodnota akcie na 400 Ks.
Město :  Bratislava
Datum :  1.5.1940
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založena dne 21.1.1913 pod názvem Vévody Filipa z Coburgu horní a hutní závody, akciová společnost (Coburg Fülöp herczeg-féle bánya és kohó-müvek részvénytársaság, Herzoglich Philipp Coburg'sche Berg- und Hüttenwerke Aktiengesellschaft) se sídlem v Budapešti a s akciovým kapitálem 6 500 000 Korun, rozděleným na 32 500 ks akcií po 200 K, která zakoupila závody vévody Filipa Coburga, sestávající z rudných dolů, hutí a vedlejších závodů v Pohorelé.
 Na valné hromadě z 30.11.1915 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 10 500 000 K, vydáním 20 000 ks nových akcií po 200 Korunách. Výtěžku emise použito ke zbudování železárny a válcovny v Trnavě. Stavba zahájena počátkem roku 1916.
 V prosinci 1916 získány všechny kuksy (podílové listy) Heinzelmannovy železářské společnosti v Chyžné Vodě, jejíž závody (doly na železnou rudu a hutě) v roce 1917 spojeny s ostatními závody.
 Na mimořádné valné hromadě ze 14.3.1917 schváleno, za spolupráce Vaterländische Bank A.-G. Budapešť a Niederösterreichischen Eskompte-Gesellschaft ve Vídni, zvýšení akciového kapitálu na 11 500 000 K, vydáním 5 000 ks nových akcií po 200 K.
 Na mimořádné valné hromadě za 25.7.1917 rozhodnuto o převzetí společnosti Erste Ungarische Schraubenfabrik A.-G. a z tohoto důvodu zvýšen akciové kapitál na 17 000 000 K, vydáním 27 500 ks nových akcií po 200 K. Z toho 20 000 ks akcií použito k výměně za akcie Erste Ungarische Schraubenfabrik A.-G.
 Na základě usnesení valné hromady z 25.5.1920 zvýšen akciový kapitál na 26 000 000 K, emisí 45 000 ks nových akcií po 200 K. Z toho 21 250 akcií nabídnuto stávajícím akcionářům v poměru 4:1 po 1 210 K a zbytek akcií přenechán firmě A. G. Brevillier & Co. ve Vídni, která je ve spojení se skupinou anglicko-francouzských finančníků za vedení firem Guest Keen Nettlefoolds, Birmingham a Japy Frères, Paříž.
 Na základě usnesení mimořádné valné hromady z 20.4.1921 zvýšen akciový kapitál na 52 000 000 Kč, emisí 130 000 ks nových akcií po 200 Kč, z nichž 65 000 kusů nabídnuto akcionářům v poměru 2:1 po 300 Kč.
 Po převratu (vzniku ČSR) bylo sídlo společnosti přeloženo do Trnavy a továrna v Budapešti prodána firmám A. G. Brevillier & Co. a A. Urban & Söhne A.-G., zatímco trnavské závody zmodernizovány. Při příležitosti provádění nostrifikačního řízení uznala československá vláda akciový kapitál společnosti (vzhledem k její nepříznivé finanční situaci) pouze ve výši 20%, t.j. 10 400 000 Kč. Proto bylo na mimořádné valné hromadě z 30.6.1923 usneseno snížení akciového kapitálu z 52 000 000 Kč na 10 400 000 Kč.
 Vlivem nepříznivých výrobních a odbytových poměrů v Československu, společnost utrpěla v letech 1921 a 1922 těžké ztráty. Po bezvýsledných pokusech o provedení finanční sanace, zažádala společnost v roce 1923 o soudní vyrovnání. Ve vyrovnávacím řízení, jehož stání se konalo 21.6.1923, docíleno s věřiteli dohody v tom smyslu, že společnost zaplatí všechny svoje závazky plně v sedmi měsíčních splátkách, z nichž první 10%-ní splátka byla splatná z poloviny po potvrzení vyrovnání a z druhé poloviny o tři měsíce později.
 Poklesem cen zásob a vlivem špatné zaměstnanosti v roce 1923 společnost donucena nabídnout v roce 1924 nové vyrovnání. Po dlouhém jednání bylo docíleno v prosinci 1924 dohody, podle které byla stanovena vyrovnávací kvóta 40%. Sanace společnosti provedena za vedení skupiny Bratří Mannesmannů (Curych), která dílem zaopatřila prostředky potřebné k provedení vyrovnání, dílem zaručila zaplacení ve stanovených lhůtách a předsevzala si provedení reorganizace závodů.
 Odpisem 60% pohledávek, jakož i snížením akciového kapitálu na 5 200 000 Kč, které bylo schváleno na mimořádné valné hromadě z 27.2.1924 a provedeno odkolkováním (snížení nominální hodnoty) akcií na 20 Kč, bylo umožněno odepsat všechny ztrátové položky.
 Na mimořádné valné hromadě ze 6.7.1924 usnesena emise 130 000 ks nových akcií, z nichž 26 000 kusů nabídnuto stávajícím akcionářům v poměru 1:1 (1 nová akci za 10 starých akcií, sloučených do 1 akcie) po 220 Kč a zbývajících 104 000 kusů přenecháno skupině Mannesmann se závazkem přenechat věřitelům, kteří se v určené době přihlásí namísto 40%-ní vyrovnávací kvóty akcie za kurz 220 Kč. Při této příležitosti změněn název společnosti na Mannesmann-Coburg horní a hutní závody akc. spol. (Mannesmann-Coburg Berg- und Hüttenwerke A. G., Mannesmann-Coburg Bánya- és kohóművek Rt.)
 Po provedení sanace vstoupila společnost s platností od 1.10.1924 do kartelu československých železáren.
 Začátkem roku 1925 zahájen provoz ve všech závodech s výjimkou ocelárny v Trnavě. Za účelem zvýšení odbytu litiny uzavřela společnost téhož roku smlouvu s firmou Fleischer a spol. akc. spol. v Košicích. Smluvní vztah nesplnil kladená očekávání a později byla tato smlouva likvidována.
 V roce 1927 přešla většina akcií na francouzskou skupinu Tréfileries et Laminoirs du Havre a ve spojení s tímto přesunem byl na základě usnesení valné hromady z 8.3.1928 zvýšen akciový kapitál na 19 000 000 Kč, vydáním 20 000 ks nových akcií po 200 Kč za kurz 220 Kč.
 V roce 1929 získala většinu akcií Báňská a hutní společnost, která podniku podstoupila svou výrobu drátěných pletiv a tkaniv. Za její gesce prodány doly a vysoké pece v Chyžné Vodě, kdežto slévárna s vedlejšími závody přeneseny do Trnavy, kde byla zahájena výroba různého železářského zboží.
 Na základě usnesení valné hromady z 5.12.1929 změnila společnost název na Účastinárska spoločnosť predtým Coburg-banské a hutné závody (Aktiengesellschaft vormals Coburg Berg- und Hüttenwerke).
 V roce 1936 zakoupeno oddělení dírkovaných plechů od firem Ph. Nebrich-Hutter & Schrantz-Ant. Wendler, Praha-Smíchov. Téhož roku prodána Západoslovenským elektrárnám úč. spol. elektrárna v Trnavě.
 V roce 1939 zřízena v Protektorátu reprezentace pod firmou Akc. spol. dř. Coburg horní a hutní závody v Praze s akciovým kapitálem 1 000 000 K, rozděleným na 5 000 ks akcií po 200 K.
 Na základě usnesení valné hromady ze 7.9.1942 provedeno zvýšení akciového kapitálu na 38 000 000 Ks nakolkováním (zvýšení nominální hodnoty) akcií z 200 Ks na 400 Ks. Zvýšení provedeno na vrub stabilizačního fondu.
 Dne 27.10.1945 továrny znárodněny a původní akciová společnost později zanikla.
.
 Akcie byly obchodovány na vídeňské burze. Obchod na pražské burze byl v roce 1926 zrušen (později obchodování obnoveno).
.
   Zdroj informací: 
     J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927 a 1940-1941
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry 1934-1935
     Vyhláška ministra průmyslu č. 110/1946 Ú.l.I, ze dne 27.12.1945
     Finanční ročenka Compass 1921, 1927 a 1944
   
   
Avers :

Akcie Účastinárska spoločnosť predtým Coburg-banské a hutné závody, Bratislava 1940, 200 Ks

   
.
Revers :

---

   .
.
.
.