ZPĚT

 
   
Název :  SOLO spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny
 SOLO Vereinigte tschechoslowakische Zündholz- und chemische Fabriken A. G.
 SOLO złączone czeskosłowackie akcyjne fabryki zapałek i fabryki chemiczne
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  27.1.1922
Emise :  III.
Série :  ---
Náklad :  67 500 ks
Rozměr :  cca 355 x 237 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost, založená v roce 1913 za účasti bank Oesterr. Credit-Anstalt, Niederösterr. Escompte-Gesellschaft, Živnostenské banky a Polské průmyslové banky s akciovým kapitálem 10 500 000 Korun pod názvem HELIOS, akciová společnost pro zápalkové zboží, převzala za 4 337 800 Korun v akciích 26, mimo vídeňské společnosti „SOLO“ stojících, továren na sirky v celém bývalém Rakousku-Uhersku.
 V prvních dvou letech trvání společnosti byl provoz více jak poloviny továren zastaven a výroba zkoncentrována v ostatních závodech.
 Dle usnesení valné hromady z 2.6.1916 emitováno 10 000 nových akcií, čímž akciový kapitál zvýšen na 12 500 000 Korun.
 V roce 1920 prodala společnost svoji továrnu ve Stryji (Polsko) nové a za její spoluúčasti založené firmě WATRA, malopolská továrna na zápalky spol. s r. o. ve Lvově (podíl ve firmě v roce 1924 prodán).
 Počátkem roku 1921 převzala společnost za 5 723 818 Kč v hotovosti československé závody Bernartice (továrna v roce 1927 prodána), Sušice a Třešť (v roce 1924 výroba zastavena) od vídeňské společnosti SOLO, Zündwaren- und Wichsefabriken Act. Ges. (SOLO, továrny na zápalky a leštidla akc. spol.) K tomuto účelu zvýšila, dle usnesení valné hromady z 9.7.1921, akciový kapitál na 26 000 000 Kč. Z nově emitovaných 67 500 ks akcií předáno 57 500 ks vídeňské společnosti SOLO, za její přínosy, z čehož tato si ponechala ve svém portfóliu 35 834 ks a 21 666 ks akcií nabídla svým akcionářům k odběru v poměru 3:2 po 220 Kč. Zbytek emise přenechán zakládajícím bankám.
 Dále společnost změnila název na SOLO spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny (SOLO Vereinigte tschechoslowakische Zündholz- und chemische Fabriken A. G., SOLO, złączone czeskosłowackie akcyjne fabryki zapałek i fabryki chemiczne).
 Mezi československým SOLO a vídeňským SOLO uzavřeno zájmové společenství, umožňující shodným postupem po stránce technické i komerční zdokonalení výroby a účelnou koncentraci a specializaci. V rámci tohoto zájmového společenství převzalo vídeňské SOLO část podílu československé společnosti na WATRA, malopolská továrna na zápalky spol. s r. o. ve Stryji a naproti tomu získalo československé SOLO akcie vídeňského SOLA a akcie jihoslovanských a maďarských společností, náležejících do koncernu vídeňského SOLA (SZIKRA uherská továrna na zápalky akc. spol. v Budapešti; DRAVA akciová společnost pro zápalkové zboží v Osijeku; První bosensko-hercegovská továrna na zápalky v Dolaci; LEDA akc. spol. lučební továrna v Temešváru (v roce 1932 poslána do likvidace)).
 V roce 1923 získala společnost všechny akcie sirkárny VULKÁN, továrna na zápalky akc. spol. v Činadievě (Podkarpatská Rus).
 V roce 1925 zakoupena sirkárna firmy Wolf a spol. v Trnavě na Slovensku (provoz v roce 1928 zrušen) a ve spojení s vídeňskou SOLO získána většina akcií sirkárny ORION, Zündwaren A.-G. v St. Pölten u Vídně.
 Ve snaze po využití továrny v Postřelmově, zúčastnila se společnost na výrobě umělé pryskyřice firmy Regal a spol. v Brně, která za její účasti přeměněna na akciovou společnost s kapitálem 3 500 000 Kč a na podzim roku 1925 přenesla svoji výrobu do postřelmovské továrny, k tomuto účelu adaptované (vzhledem ke ztrátám byla společnost v roce 1929 poslána do likvidace).
 Ohledně exportních obchodů uzavřel koncern SOLO v roce 1926 se zápalkovým trustem Svenska Tändsticks A. B. ve Stockholmu dohodu o postupu v jednotlivých odbytištích, která po dohodě s ostatními československými výrobci byla v roce 1927 rozšířena na celý světový trh. V důsledku tohoto ujednání převeden s platností od 1.7.1927 prodej výrobků určených na export na firmu Alsing Trading Co. v Londýně.
 S platností od 1.7.1927 uzavřena s jedinou zbývající sirkárnou v historických zemích Schell a synovec, spol. s r. o. ve Staré Dlouhé Vsi u Sušic kartelová úmluva, podle které předán prodej sirek firmě LUMA společnost s r. o. v Praze, jež má opět cenovou dohodu s ISKRA odpredajňou zápaliek úč. spol. v Ružomberku, v níž jsou sdruženy všechny sirkárny na Slovensku a Podkarpatské Rusi.
 K 1.1.1928 vykázala společnost přebytek 52 000 000 Kč a dle usnesení mimořádné valné hromady z 1.12.1928 bylo použito 26 000 000 na navýšení akciového kapitálu z 26 000 000 Kč na 52 000 000 Kč vydáním gratisakcií v poměru 1:1. Zbytek uložen do stabilizačního fondu.
 Počátkem roku 1928 získala společnost od Svenska Tändsticks A. B. všechny akcie Továrny na zápalky úč. spol. v Banské Bystrici, kterou převzala cestou fúze.
 K zajištění spotřeby dřeva zakoupen v roce 1929 lesní objekt v Kněžicích u Sušic a v roce 1933 panství Vogelsang u Kašperských Hor.
 Koncem roku 1933 zastaven provoz v továrně v Českých Budějovicích (dříve Česká sirkárna).
 Ve snaze o rozšíření produkčního programu na nová odvětví, zahájena v roce 1933 ve své druhé (zastavené) sušické továrně výroba parafinových obalů a podobných produktů (kelímků a pohárků).
 V zájmu dalšího uplatnění svých průmyslových možností a se zřetelem na stoupající spotřebu papíru ve vlastní zápalkové i obalové výrobě, rozšířilo SOLO v roce 1936 svoji působnost na odvětví celulosy a papíru.
 S platností od 15.6.1936 zakoupila společnost v posledních letech zmodernizovanou továrnu Ružomberské továrny na celulosu a papír akc. spol. v Ružomberku. Kupní cena získané továrny byla uhrazena 40.000 ks nových akcií SOLA, které byly k tomuto účelu vydány, čímž se akciový kapitál společnosti zvýšil na 60 mil. Kč. Ružomberská továrna na celulosu a papír akc. spol., která se prodejem své továrny stala holdingovou společností si ponechala získaných 40.000 ks akcií SOLA ve svém portfoliu s dlouhodobým syndikátním závazkem.
 Zakoupením továrny v Ružomberku, která vykazovala kapacitu asi 4000 vagonů celulosy a 1600 vagonů papíru, získalo SOLO roční kvótu 26 800 000 Kč v kartelové Prodejně papíren s. s r. o. a přibližně 11 % podíl v celulosovém kartelu Sulfit, s. s r. o. Zaměstnanci továrny v Ružomberku přešli do služeb SOLA.
 V červnu 1935 uzavřena dohoda o technické a hospodářské součinnosti se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem (Spolchemie), jehož 40 000 ks akcií získalo SOLO v rámci burzovního kurzu a naproti tomu převzala ústecká Spolchemie přiměřený počet akcií SOLA z majetku koncernové společnosti PLAMA ústřední prodejny továren na zápalky spol. s r. o. v Praze, rovněž v rámci burzovního kurzu.
 V roce 1936 převzalo rakouské SOLO zpět akcie jihoslovanských a maďarských společností (SZIKRA uherská továrna na zápalky akc. spol. v Budapešti; DRAVA akciová společnost pro zápalkové zboží v Osijeku; První bosensko-hercegovská továrna na zápalky v Dolaci). V souvislosti s touto transakcí získalo československé SOLO 7 143 ks vlastních akcií a zvýšilo svůj podíl v rakouském SOLU z cca 17 000 na 24 000 ks akcií.
 Na valné hromadě ze 27.12.1938 schválena fúze společnosti se Spolchemií. Výměnný poměr akcií činil 100 akcií SOLA za 61 akcií Spolchemie. Touto fúzí prakticky zanikla společnost SOLO spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny.
 Po roce 1945 byly sirkárny vyjmuty ze Spolchemie a začleněny do samostatného podniku SOLO, závody na zápalky, národní podnik.
 Zdroj informací: 
   J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1928-1929 a 1936-1937.
   J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1940-1941.
.
 Výpis emisí akcií:
 HELIOS, akciová společnost pro zápalkové zboží
   I. emise 1913; 10 500 000 Korun, 52 500 ks po 200 Korunách
   II. emise 1916; 2 000 000 Korun (12 500 000 Korun), 10 000 ks po 200 Korunách
 SOLO spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny
   III. emise 1921; 13 500 000 Kč (26 000 000 Kč), 67 500 ks po 200 Kč (je pravděpodobné, že bylo vydáno celkem 130 000 ks akcií a z nich 62 500 ks použito na výměnu předchozích akcií I. a II. emise s původním názvem společnosti HELIOS)
   IV. emise 1928; 26 000 000 Kč (52 000 000 Kč), 130 000 ks po 200 Kč, tzv. „gratisakcie“ [1]
   V. emise 1936; 8 000 000 Kč (60 000 000 Kč), 40 000 ks po 200 Kč
   
   
Avers :

Akcie SOLO spojené sirkárny a lučební továrny, Praha 1922, 200 Kč

   
.
Vnitřní strana :

Akcie Československá sirkárna SOLO, Praha 1922, 200 Kč

.
.
Revers :

---

   
Avers :

 .

   
Revers :

 .