ZPĚT

 
   
Název :  Česká grafická Unie a. s.
 Böhmische graphische Unie A. G.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 000

 1 000

 Korun - Dne 15.12.1943 zvýšena nominální hodnota akcie na 2 000 Korun.
Město :  Praha
Datum :  15.10.1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :   Společnost byla založena koncem roku 1899 pod názvem "Česká grafická společnost Unie, spojené závody tiskařské a vydavatelské v Praze" a sloučením tří tiskáren Jana Otty, Františka Šimáčka a Josefa R. Vilímka a reprodukčního ústavu Jana Vilíma. V Provolání se dále uvádí, že "úkolem nové společnosti jest provozování všech oborů umění grafického, jakož i odvětví příbuzných, tak zejména knihtisku, umělecké litografie, rytí a tisku hudebnin, kartografie, nakladatelství, knihvazačství a ozdobnického zboží papírnického".
 V roce 1903 došlo ke změně právní formy na akciovou společnost s kapitálem 1 750 000 Korun, rozděleným na 4575 kusů akcií, každá v nominální hodnotě 400 Korun.
 Valná hromada ze dne 11.5.1918 rozhodla o navýšení akciového kapitálu na 2 000 000 Korun vydáním 625 ks akcií a následující valná hromada z 10.5.1919 rozhodla o navýšení kapitálu na 3 000 000 Kč vydáním 2500 ks akcií. Výtěžek emise byl použit na stavbu tiskárny a zřízení zvláštního oddělení na výrobu hracích karet.
 Po roce 1918 byla společnost pověřena státní správou výrobou tiskopisů, později i cenin (kolky, státní dluhopisy, poukázky, atd.) a papírových peněz (bankovní kolky 1919 v hodnotách 10 hal. a 1 Kč; 20 Kč 1919, sér. U; 500 Kč 1919; 5 Kč 1921; 5 K (1940), sér. G; 100 K 1940, sér. Gb a 20 K 1944, sér. G). Z tohoto důvodu zaměstnávala cca 60 státních pracovníků konající dozor při tisku cenin. Kromě státních cenin tiskla i akcie pro ostatní soukromé společnosti.
 Na mimořádné valné hromadě ze dne 3.3.1920 usneseno zvýšení kapitálu na 5 000 000 Kč vydáním 5000 ks nových akcií a na další mimořádné val. hromadě konané v říjnu 1920 zmocněna správní rada k provedení zvýšení kapitálu až do výše 10 000 000 Kč. Na základě tohoto zmocnění bylo emitováno v květnu 1921 6250 ks nových akcií. Takto získané finanční prostředky byly použity k dalším investicím.
 Na valné hromadě ze dne 11.10.1930 schváleno použití přebytku ve výši 6 000 000 Kč, vzniklého z nadhodnocení, ke zvýšení akciového kapitálu na 10 000 000 Kč vydáním 6250 ks "gratis" akcií, které byly vydány zdarma akcionářům v poměru 3:1. Zbytek přebytku převeden do stabilizačního fondu.
 Na valné hr. ze dne 14.7.1934 navýšen akciový kapitál na 13 500 000 Kč zvýšením nominální hodnoty akcií "nakolkováním" ze 400 Kč na 540 Kč (fyzicky akcie nebyly vydány, původní akcie byly pouze přetisknuty razítkem).
 Po roce 1945 byla tiskárna znárodněna a přejmenována na Československá grafická unie a později Naše vojsko.
 V letech 2007 až 2009 byla hlavní budova tiskárny, která stojí na rohu ulic Svobodova a Na Děkance, přestavěna na hotel "Park Inn Hotel Prague".
 Zdroj informací:
 Československé bursovní papíry 1934-1935; J. Kašpar.
 https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_grafick%C3%A1_unie
   
   
Avers :

Akcie Česká grafická unie a.s. Praha 1941, 1000 Korun

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.