ZPĚT

Obchodní společnosti
   
  Čechy a Morava
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn, Stock company for the Importation of M. o. P. Shells of the Firm of Paul Rie and Son), akcie, 1x 400 Kč, 1920
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn, Stock company for the Importation of M. o. P. Shells of the Firm of Paul Rie and Son), ackie, 10x 400 Kč, 1920
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn, Stock company for the Importation of M. o. P. Shells of the Firm of Paul Rie and Son), akcie, 1x 400 Kč, 1928
  - Akciová společnost pro dovoz perletě domu Pavel Rie a syn (Aktiengesellschaft für Perlmutterimport des Hauses Paul Rie und Sohn, Stock company for the Importation of M. o. P. Shells of the Firm of Paul Rie and Son), akcie, 10x 400 Kč, 1928
- Akciová společnost pro obchod sklem Orlický (Aktiengesellschaft für Glashandel Orlicky), akcie
- Akciové nákupní a výrobní družstvo československého lékárnictva (Einkaufs- und Erzeugungsgenossenschaft Tschechoslowakischer Apotheker Aktiengesellschaft), akcie, I. emise, 1920
- Akciové nákupní a výrobní družstvo československého lékárnictva (Einkaufs- und Erzeugungsgenossenschaft Tschechoslowakischer Apotheker Aktiengesellschaft), akcie, II. emise, 1921
- BALKÁN, akciová společnost pro obchod a průmysl v Praze (BALKAN, AG. für Handel und Industrie in Prag), akcie, 1x 400 Kč
- BALKÁN, akciová společnost pro obchod a průmysl v Praze (BALKAN, AG. für Handel und Industrie in Prag), akcie, 25x 400 Kč
- BITOLEA a.s. v Praze (BITOLEA AG. in Prag), akcie
  - CENTROTEX, akciová společnost pro zahraniční obchod (CENTROTEX, Aktiengesellschaft für Außenhandel), akcie, 1x 100 000 Kčs, 1968
- CENTROTEX, akciová společnost pro zahraniční obchod (CENTROTEX, Aktiengesellschaft für Außenhandel), akcie, 10x 100 000 Kčs, 1968
- Československá obchodní společnost americká v Praze (Czechoslowak Commercial Corporation of America), 500 Kč, 1919
- Československá společnost pro obchod s východem (Tschechoslowakische AG. für den Osthandel), akcie
- FORESTA, obchodní akciová společnost (Foresta Handels-Aktiengesellschaft), akcie
  - GENERALIA obchodní akciová společnost (Generalia Handels-Aktiengesellschaft), akcie
- INTERNATIONALE akciová společnost pro zahraniční obchod (Internationale Aktiengesellschaft für auswärtigen Handel), akcie, 1x 500 Kč
- INTERNATIONALE akciová společnost pro zahraniční obchod (Internationale Aktiengesellschaft für auswärtigen Handel), akcie, 25x 500 Kč (12 500 Kč)
  - J. Riemer akc. spol. velkoobchod papírem a tovární sklad (J. Riemer A. G. Papiergrosshandlung und Fabriken-Niederlage), akcie
- Karlovarská parní prádelna a ledárny akciová společnost (Karlsbader Dampfwäscherei und Eiswerke A.-G., Blanchisserie à vapeur et Glacière de Carlsbad S.A.), akcie, 10x 200 Kč
- Karlovarská parní prádelna a ledárny akciová společnost (Karlsbader Dampfwäscherei und Eiswerke A.-G., Blanchisserie à vapeur et Glacière de Carlsbad S.A.), akcie, 25x 200 Kč
- Národní podnik obchodní a průmyslový, akc. spol. v Praze (Nationale Handels- und Industrie-Unternehmung AG in Prag), akcie
  - NOSTRA akc. spol. (Nostra Handels- AG), akcie, 1x 250 Kč, série A
- NOSTRA akc. spol. (Nostra Handels- AG), akcie, 1x 250 Kč, série A, přítisk "II. EMISE"
- NOSTRA akc. spol. (Nostra Handels- AG), akcie, 5x 250 Kč, série A (B)
  - NOSTRA akc. spol. (Nostra Handels- AG), akcie, 1x 250 Kč, série A (C)
  - NOSTRA akc. spol. (Nostra Handels- AG), akcie, 5x 250 Kč, série A
- ODE - Velkoobchodní akciová společnost v Plzni (ODE - Grosshandels-Aktiengesellschaft, Pilsen), akcie
- PRAGOSA, Pražská akciová společnost pro obchod zbožím (PRAGOSA, prager Warenhandels-Aktiengesellschaft), akcie
  - SIEX, akciová importní a exportní společnost kupectva česko-slovenského v Praze (SIEX, Import- und Export Aktiengesellschaft der tschechoslowakischen Kaufmannschaft in Prag), akcie
ŠORŠOVÁ, konfekční dům, akciová společnost v Praze (Sorš Konfektionshaus Aktiengesellschaft in Prag), akcie
  - TCHÉCOVERRE, česká obchodní společnost výrobců jabloneckého zboží akciová společnost v Jablonci nad Nisou (Tchécoverre, böhmische Handelsgesellschaft der Erzeuger Gablonzer Waren Aktiengesellschaft in Gablonz an der Neiße), akcie
  - VESPOL, velkonákupní a výrobní akciová společnost v Hodoníně (Vespol, Grosseinkaufs- und Erzeugungs-Aktiengesellschaft in Göding), akcie
  - ŽIVNOSTENSKÝ DŮM akciová společnost v Praze (Gewerbehaus Aktiengesellschaft in Prag), akcie, 5x 200 Kč
   
  - Česká společnost pro obchod a průmysl v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Böhmische Gesellschaft für Handel und Industrie in Prag registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Družstvo hospodářských lihovarů v Praze z.s. s r.o. (Genossenschaft der Spiritus-Fabriken in Prag G.m. b. H.) - Národní správa, podílový list
- Družstvo pro obchod surovinami zapsané společenstvo s ruč. obmezeným v Praze, podílový list
- GEDEKA, Großhandel, e. G.m.b.h., Bodenbach a. d. E., (GEDEKA, velkoobchod s.r.o., Podmokly nad Labem), podílový list
- Hospodářské družstvo okresu smíchovského na Smíchově, podílový list
  - KONCENTRACE, nákupní ústředí obchodnictva a obchodnických společenstev v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- Konsumní družstvo všeúřednické a osob se stálým platem pro Kolín a okolí, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
- KOOPERATIVA, nákupní jednota hospodářských družstev zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze (KOOPERATIVA Landwirtschaftliche Ankaufs-Genossenschaft registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Prag), podílový list
- LAKO, nákupní a výrobní družstvo mistrů lakýrníků, natěračů a malířů písma v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením, podílový list
- Nákupní družstvo kloboučnické v Praze, zapsané společenstvo s omezeným ručením, podílový list
  - Nákupní, výrobní a prodejní družstvo konc. instalatérů v Republice Československé sídlem v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
  - Obchodní a průmyslové družstvo v Č. Budějovicích, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Handels- und Industrie-Genossenschaft in Budweis, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
  - Obchodní a výrobní družstvo obchodnictva v Pardubicích a okolí, s.r.o. (Handels- und Erzeugungsgenoss. in Pardubitz und Umgebung G. m. b. H.), podílový list
  - Slovácké družstvo hospodářské v Uh. Hradišti, s.r.o., podílový list
- Sozialgenossenschaft des deutschen handels in Karlsbad, podílový list
  - Spiritus-Verkaufsvereinigung der landwirtschaftlichen Brennereien in Prag, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Družstvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list
  - Ústřední jednota hospodářských družstev v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením (Zentralverband der Genossenschaften in Prag registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
  - WIVEDA, Wirtschaftsvereinigung der Apothekenbesitzer im Sudetengau, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, podílový list
.
  Slovensko
- Érsekujvári Árú-és Ingatlan Forgalmi Rt. (Novozámecká akc. spol. pro obchod se zbožím a nemovitostmi ???), akcie
- Hospodárska, priemyselná a obchodná účastinárska spoločnosť (Landwirtschaftliche, Industrie und Handels-AG.), akcie
- Kontinentálna priemyslová a obchodná úč. spol. (Continentale Industrie- und Handels-AG.), akcie
- Pozsonyi Kereskedelmi Rt. (Pozsonyer Handels AG.), akcie
- Šarišská hospodárska účast. spol. (Sároser landwirtschaftliche AG.), akcie
.
  - Hasičské nákupno-predajné a nakladatelské družstvo s obm. ručením v Turčianskom Sv. Martine, podílový list
- Kassai Fogyasztási Szövetkezet (Košické spotřebné družstvo), podílový list
- Nagyszombati Polgárok Fogyasztási és Értékesitő Szövetkezete (Spotrebné a prodejné družstvo trnavských občanov), podílový list
.
Podkarpatská Rus
- LATORICA, hospodářská a průmyslová akc. spol. (LATORICA, Wirtschafts- und Industrie A.G., LATORICA, Société Économique et Industrielle S.A., LATORICA Gazdasági és Ipari R. T.), akcie
.
  Ostatní státy
- Anglo-Czechoslovak Trading Company (Anglo-Československá obchodní společnost), akcie
  - Bulharská obchodní akc. spol. v Rusčuku, akcie, 1912
  - Bulharská obchodní akc. spol. v Rusčuku, akcie, 1925
  - Bulharská obchodní akc. spol. v Rusčuku, akcie, 1941
- Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A., akcie, 1921
- Union Commerciale Franco-Tchéco-Slovaque S.A., požitkový list, 1921
- VELNÁKUP, obchodní akc. spol. ve Vídni (VELNAKUP, Handels- AG. in Wien), akcie, I. emise, 1923
  - VELNÁKUP, obchodní akc. spol. ve Vídni (VELNAKUP, Handels- AG. in Wien), akcie, II. emise, 1924
   
- České nákupní družstvo, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
.
.