ZPĚT

Bankovnictví (banky, spořitelny, záložny, úvěrní spolky a družstva, eskontní ústavy, atd.)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Agrární banka Československá (Tschechoslowakische Agrarbank), akcie
  - Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka (Anglo-Czechoslovak and Prague credit bank, Anglo-Čechoslovakische und Prager Creditbank), akcie, 1x 400 Kč
- Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka (Anglo-Czechoslovak and Prague credit bank, Anglo-Čechoslovakische und Prager Creditbank), akcie, 25x 400 Kč
- Anglo-Československá a Pražská úvěrní banka (Anglo-Czechoslovak and Prague credit bank, Anglo-Čechoslovakische und Prager Creditbank), akcie. 100x 400 Kč
  - Banka československých legií (Bank der tschechoslovakischen Legionen), akcie, 1x 200 Kč
- Banka československých legií (Bank der tschechoslovakischen Legionen), akcie, 5x 200 Kč
- Banka československých legií (Bank der tschechoslovakischen Legionen), akcie, 25x 200 Kč
- Banka pro průmysl pivovarský (Bank für Brauindustrie), akcie na doručitele, 1910, série I.
- Banka pro průmysl pivovarský (Bank für Brauindustrie), akcie na doručitele, 1919, série II.
  - Banka pro průmysl pivovarský (Bank für Brauindustrie), akcie na doručitele, 1920, série III.
- BOHEMIA, akciová banka v Praze (BOHEMIA joint-stock bank Prague, BOHEMIA, Aktien-Bank, Prag), akcie, 1910
  - BOHEMIA, akciová banka v Praze (BOHEMIA joint-stock bank Prague, BOHEMIA, Aktien-Bank, Prag), akcie, 1912
- BOHEMIA, akciová banka v Praze (BOHEMIA joint-stock bank Prague, BOHEMIA, Aktien-Bank, Prag), akcie, 1918
- BOHEMIA, akciová banka v Praze (BOHEMIA joint-stock bank Prague, BOHEMIA, Aktien-Bank, Prag), akcie, 1919
  - BOHEMIA, akciová banka v Praze (BOHEMIA joint-stock bank Prague, BOHEMIA, Aktien-Bank, Prag), akcie, 1920
- BOHEMIA, československá zahraniční banka v Praze (BOHEMIA, Czechoslovak foreign banking corporation Prague), akcie, 1922
- Böhmische Union-Bank (Česká banka Union), akcie, 100 Zlatých, 1884
- Böhmische Union-Bank (Česká banka Union), akcie, 5x 100 Zlatých, 1891
- Brněnská banka v Brně (Brünner Bank in Brünn), akcie
- Centralbank der deutschen Sparkassen (Centrální banka německých spořitelen), akcie, 1.1.1910, V. emise
  - Centralbank der deutschen Sparkassen (Centrální banka německých spořitelen), akcie, 1.7.1910, VI. emise
  - Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik (Ústřední banka německých spořitelen v Československé republice), akcie, 1922, I. emise
- Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank), akcie, 1x 400 Korun, 1939
- Česká eskomptní banka (Böhmische Escompte-Bank), akcie, 25x 400 Korun, 1939
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 25x 200 Kč, 1919
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 1x 200 Kč, 1920
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 25x 200 Kč, 1920
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 1x 200 Kč, 1921
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 1x 200 Kč, 1922
- Česká eskomptní banka a úvěrní ústav (Böhmische Escompte-Bank und Credit-Anstalt), akcie, 1x 200 Kč, 1937
- Česká obchodní banka (Böhmische Handelsbank), akcie
- Česká průmyslová banka (Böhmische Industrial-Bank, Banque industrielle de Bohème), akcie
- Česká společnost pro úvěr hypoteční (Böhmische Bodencredit-Gesellschaft), akcie
- Českomoravská banka (Böhmisch-Mährische Bank), akcie
- Československá diskontní banka (Tschechoslovakische Diskontbank), akcie
- Deutsche Agrar- und Industriebank (Německá agrární a průmyslová banka), akcie
- Moravská banka (Mährische Bank), zkratka Moravobanka, MB, akcie, 1927
- Moravská banka (Mährische Bank), zkratka Moravobanka, MB, akcie, 1x 400 Korun, 1943
- Moravská banka (Mährische Bank), zkratka Moravobanka, MB, akcie, 5x 400 Korun, 1943
  - Moravská lidová banka v Brně (Mährische Volksbank in Brünn), akcie
- Moravsko-Slezská banka (Mährisch-Schlesische Bank), akcie, 400 Kč, VIII. emise
- Národná banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei, National Bank of Czechoslovakia), účastina, 1926
- Národní banka Československá (Nationalbank der Tschechoslowakei, National Bank of Czechoslovakia), akcie, 1926
  - Národní banka pro Čechy a Moravu v Praze (Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag, National Bank for Bohemia and Moravia in Prague), akcie, 1941
- Nordösterreichische bank für Industrie, Handel und Landwirtschaft in Brünn (Severorakouská banka pro průmysl, obchod a zemědělství v Brně), akcie
- Pozemková banka v Praze (Prager Bodenbank), akcie
- Prager Bank-Verein (Pražský bankovní spolek, někdy uváděn název Pražská bankovní jednota), zatímní list
  - Pražská súčtovací banka (Prager Verrechnungsbank), akcie
- Pražská úvěrní banka (Prager Credit-Bank; Banque de Crédit de Prague), akcie, 1911, VII. emise, II. část
- Pražská úvěrní banka (Prager Credit-Bank; Banque de Crédit de Prague), akcie, leden 1920, X. emise, I. díl
- Pražská úvěrní banka (Prager Credit-Bank; Banque de Crédit de Prague), akcie, květen 1920, X. emise, II. díl
- Řeznicko-uzenářská banka v Praze (Fleischer- und Selcher Bank in Prag), akcie, 1x 400 Kč
- Řeznicko-uzenářská banka v Praze (Fleischer- und Selcher Bank in Prag), akcie, 10x 400 Kč
- Ústřední banka českých spořitelen (Zentralbank der tschechischen Sparkassen), zkratka Sporobanka, UBČS, akcie
- Úvěrní ústav na Horách Kutných ("Credit-Anstalt in Kuttenberg"), akcie
- Záložní eskontní ústav v Klatovech (Vorschuss-Escompte-Anstalt in Klattau), akcie
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), akcie, 1x 200 K, 1.8.1919
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), akcie, 1x 200 K, 1.12.1919
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), akcie, 1x 200 Kč, 1929
- Živnostenská banka v Praze (Gewerbebank in Prag), akcie, 25x 200 Kč, 1929
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 1x 200 Kč, 1933
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 25x 200 Kč, 1933
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 100x 200 Kč, 1933
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 1x 500 K, 1941
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 10x 500 K, 1941
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 25x 500 K, 1941
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 100x 500 K, 1941
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 1x 500 K, 1943
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 10x 500 K, 1943
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 25x 500 K, 1943
- Živnostenská banka (Gewerbebank), akcie, 100x 500 K, 1943
   
   Podílové listy:
- Bankovní jednota v Chrudimi, společnost s obmezeným ručením (Bankverein in Crudim, Gesellschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Eskomptní společnost pro průmysl a obchod, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Escomptegesellschaft für Industie und Handel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1931
- Eskomptní společnost pro průmysl a obchod, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Escomptegesellschaft für Industie und Handel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1932
- Kreditanstalt der Deutschen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht (Německý úvěrní ústav zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list, 10x 100 RM, 1941, "Pražské vydání, členské číslo vytisknuto v hlavním textu"
- Kreditanstalt der Deutschen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht (Německý úvěrní ústav zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list, 1x 100 RM, 1943, "Pražské vydání, členské číslo vytisknuto pod místem a datem vydání"
- Kreditanstalt der Deutschen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht (Německý úvěrní ústav zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list, 10x 100 RM, 1943, "Pražské vydání, členské číslo vytisknuto pod místem a datem vydání"
- Kreditanstalt der Deutschen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Německý úvěrní ústav zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list, 1x 100 RM, 1942, "Liberecké vydání, členské číslo dotisknuto razítkem"
- Kreditanstalt der Deutschen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Německý úvěrní ústav zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list, 2x 100 RM, 1942, "Liberecké vydání, členské číslo dotisknuto razítkem"
- Kreditanstalt der Deutschen eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Německý úvěrní ústav zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list, 5x 100 RM, 1941, "Liberecké vydání, členské číslo dotisknuto razítkem"
- Občanská záložna na Král. Vinohradech, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Bürgerliche Vorschußkasse in Königliche Weinberge, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Okresní záložna hospodářská v Brandýse nad Labem (Landwirtschaftliche Bezirksvorschusskasse in Brandeis an der Elbe), oznámení o navýšení podílu
- První česká diskontní společnost v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Erste böhmische Disconto-Gesellschaft in Prag, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Spar- und Creditverein der CONCORDIA registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Reichenberg, podílový list, 1902
- Spar- und Creditverein der CONCORDIA registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Reichenberg, podílový list, 1911
  - Ústřední záložna středostavovského živnostnictva a obchodnictva v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list, série A, 1x 100 Kč
  - Ústřední záložna středostavovského živnostnictva a obchodnictva v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list, série B, 2x 100 Kč
  - Ústřední záložna středostavovského živnostnictva a obchodnictva v Praze zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list, série E, 10x 100 Kč
- Úvěrní družstvo občanské záložny v Kroměříži zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Kreditgenossenschaft der Bürgerliche Vorschusskasse in Kremsier eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
  - Úvěrní spolek v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Credit-Verein in Prag, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Volksbank Eisenberg/March eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht (Lidová banka Ruda nad Moravou zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list
- Volksbank Niedereinsiedel registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung Niedereinsiedel (Lidová banka Dolní Poustevna zapsané společenstvo s ručením obmezeným Dolní Poustevna), podílový list
- Volksbank Römerstadt eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Lidová banka Rýmařov zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list
- Volksbank Staab eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Lidová banka Stod zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list
  - Volksbank Tetschen-Bodenbach eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht (Lidová banka Děčín-Podmokly zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list
- Všeobecné úvěrní družstvo pro podporu a povznesení řemesel, obchodu, zemědělství a stavebního ruchu, zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Lázních Bělohradě, členská přihláška - podílový list, typ podtisku I.
- Všeobecné úvěrní družstvo pro podporu a povznesení řemesel, obchodu, zemědělství a stavebního ruchu, zapsané společenstvo s ručením obmezeným se sídlem v Lázních Bělohradě, členská přihláška - podílový list, typ podtisku II.
- Záložna "Vzájemnost" při První české vzájemné pojišťovně (zal. r. 1827), zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list
  - Záložna železničářů zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze, podílový list
- Živnostenská záložna v Libušíně zapsané společenstvo s obmezeným ručením (Gewerbe Sparkassse in Libuschin Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1935
- Živnostenská záložna v Libušíně zapsané společenstvo s obmezeným ručením (Gewerbe Sparkassse in Libuschin Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1949
   
   
.
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Americko-slovenská banka (American-Slovak Bank), akcie
- Ar. Maróthi takarékpénztári részvénytársulat (Zlatomoravecká sporitelňa účastinná spoločnosť), akcie
- Barsmegyei Népbank Részvénytársaság (Tekovská Ľudová Banka Úč. Spol.), akcie
- Beszterczebányai Hitelbank Részvénytársaság (Banskobystrická úverná banka účastinná spoločnosť, Neusohler Creditbank Actiengesellschaft), zatímní list
- Bodrogközi Takarékpénztár (Bodrogská sporiteľňa), akcie
- Bratislavská I. sporivá banka úč. spol. (Bratislava I. Takarékbank R. T., Bratislavaer I. Sparbank A.-G.), akcie
- Dobsinai Takarékpénztár és Előlegezési intézet (Dobšinská sporiteľňa a záložna, Dobsinaer Sparkasse und Vorschussanstalt), akcie
- Egyesült Felsőmagyarországi Hitelbank és Kassai Takarékpénztár Rt. (Spojená hornouhorská úverná banka a Košická sporiteľňa úč. spol., Vereinigte oberungarische Creditbank und Kaschauer Sparkasse A.-G.), akcie
- Esztergommegyei Párkány Takarékpénztár Részvénytársaság (Ostrihom-Parkáňská sporiteľňa účastinná spoločnosť), akcie
- Felvidéki Hitelbank Részvénytársaság (Hornovidiecka úverná banka účastinná spoločnosť, Oberungarische Creditbank Actiengesellschaft), akcie
- Felvidéki Parcellázó és Gazdasági Bank Részvénytársaság (Hornouhorská parcelačná a hospodárska banka, účastinná spoločnosť), akcie
- Forgalmi Bank Részvénytársaság (Verkehrsbank Actiengesellschaft, Dopravná banka účastinná spoločnosť), akcie
- Galanthai takarékpénztár részvénytársaság (Galantská sporiteľňa, účastinná spoločnosť, Gallandauer Sparkasse Actiengesellschaft), akcie, 1894
- Galanthai takarékpénztár részvénytársaság (Galantská sporiteľňa, účastinná spoločnosť, Gallandauer Sparkasse Actiengesellschaft), akcie, 1905
- Galanthai takarékpénztár részvénytársaság (Galantská sporiteľňa, účastinná spoločnosť, Gallandauer Sparkasse Actiengesellschaft), akcie, 1910
- Galantská úverná banka účastinná spoločnosť (Galánthai hitelbank részvénytársaság, Gallandauer Creditbank Aktiengesellschaft), akcie
- Gömörmegyei Nép-és Iparbank (Gemerská ľudová a priemyselná banka účastinná spoločnosť, Gemerer Volks- und Industrie-Bank Aktien-Gesellschaft), akcie
- Gyógyszerészek Országos Pénzintézete Részvénytársaság (Zemský peňažný ústav lekárnikov úč. spol., Landesgeldinstitut der Apotheker A.-G.), akcie
- Homonnai Kereskedelmi és Iparbank Rt. (Humenská obchodná a priemyselná banka úč. spol., Homonnaer Handels- und Gewerbebank A.-G.), akcie
- Kassai Jelzálogbank Részvénytársaság (Košická hypotečná banka účastinná spoločnosť, Kaschauer Hypotheken-Bank Actien-Gesellschaft), akcie, 1898
- Kassai Jelzálogbank Részvénytársaság (Košická hypotečná banka účastinná spoločnosť, Kaschauer Hypotheken-Bank Actien-Gesellschaft), akcie, 1905
- Kassai Népbank Részvény-Társaság (Kaschauer Volksbank Actien-Gesellschaft, Košická ľudová banka, účastinná spoločnosť), akcie
- Kassai Takarékpénztár Részvénytársaság (Košická sporiteľňa účastinná spoločnosť, Kaschauer Sparkasse Actiengesellschaft), akcie, 1907
- Kassai Takarékpénztár Részvénytársaság (Košická sporiteľňa účastinná spoločnosť, Kaschauer Sparkasse Actiengesellschaft), akcie, 1916
- Kassai Takarékpénztár Részvénytársaság (Košická sporiteľňa účastinná spoločnosť, Kaschauer Sparkasse Actiengesellschaft), akcie, 1917
- Királyhelmeczi Gazdasági és Kereskedelmi Bank Rt. (Kráľovskochlmecká hospodárska a obchodná banka úč. spol., Királyhelmeczer landwirtschaftliche und Handelsbank A.-G.), akcie
- Komárom-vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság (Komárenského kraje sporiteľňa účastinná spoločnosť, Regional-Sparkasse-Aktien-Gesellschaft Komorn), akcie
- Lévai takarékpénztár részvény-társulat (Levická sporiteľňa účastinná spoločnosť), akcie
- Lévai takarék-és hitelintézet (Levická sporiteľňa a úverový ústav), akcie
- Levická Sporivá Banka Úč. Spol. (Lévai Takarékbank Részv. Társ., Lewenzer Sparbank AG.), akcie
- Losonczi Takarék-és Hitelbank Részvénytársaság (Lučenecká sporivá a úverná banka účastinná spoločnosť), akcie
- Nagykaposi takarékpénztár részvénytársaság (Velkokapušianská sporiteľňa účastinná spoločnosť), akcie
- Nemecká obchodná a úverná banka účastinárska spoločnosť (Deutsche Handels- und Kreditbank Aktiengesellschaft), akcie, 1x 200 Ks, 1940
- Nemecká obchodná a úverná banka účastinárska spoločnosť (Deutsche Handels- und Kreditbank Aktiengesellschaft), akcie, 5x 200 Ks, 1940
- Nemecká obchodná a úverná banka účastinárska spoločnosť (Deutsche Handels- und Kreditbank Aktiengesellschaft), akcie, 25x 200 Ks, 1941
- Novozámska sporobanka úč. spol. (Érsekujvári Takarékbank R. T.), akcie
- Nógrádmegyei Népbank Losonczon részvénytársaság (Novohradská ľudová banka v Lučenci úč. spol., Nógráder Komitats-Volksbank A.-G. in Lizenz), akcie, 1910
- Nógrádmegyei Népbank Losonczon részvénytársaság (Novohradská ľudová banka v Lučenci úč. spol., Nógráder Komitats-Volksbank A.-G. in Lizenz), akcie, 1912
- Nógrádmegyei Népbank Losonczon részvénytársaság (Novohradská ľudová banka v Lučenci úč. spol., Nógráder Komitats-Volksbank A.-G. in Lizenz), akcie, 1918
- Nyústyai Takarékpénztár Részvény-Társaságnak (Hňušťanská sporiteľňa účastinná spoločnosť, Nustener Sparkasse Actiengesellschaft), zatímní list
- Öt felföldi város takarékpénztár részvénytársaság (Sporiteľňa piatich horných miest úč. spol., Fünf Oberstädter Sparcassa-Actien-Gesellschaft), akcie
- Poprád-Felkai Takarékpénztár Részvénytársaság ("Popradsko-Veľká sporiteľňa účastinná spoločnosť"), akcie
- Ružomberská priemyselná banka účastinársky spolok (Rózsahegyi Iparbank részvénytársaság, Rosenberger Industrie Bank Actiengesellschaft), akcie
- Sárosvármegyei Takarékpénztár Részvénytársaság (Šarišská župná sporiteľňa účastinarská spoločnosť, Sároser Komitats-Sparkassa A.-G.), akcie
- Selmeczi Népbank Részvény-Társaság (Banskoštiavnická ľudová banka účastinná spoločnosť, Schemnitzer Volksbank Actien-Gesellschaft), akcie
- Selmeczi Takarékpénztár Részvénytársaság (Banskoštiavnická sporiteľňa účastinná spoločnosť, Schemnitzer Sparkasse Actiengesellschaft), akcie
- Slovenská banka (Slovakische Bank, Slovák Bank), akcie, 1919
- Slovenská banka (Slovakische Bank, Slovák Bank), akcie, 1922
- Slovenská hospodárska banka úč. spol. (Szlovák Gazdasági Bank Rt.), akcie, 1x 15 Pengö, 1942
- Slovenská hospodárska banka úč. spol. (Szlovák Gazdasági Bank Rt.), akcie, 5x 15 Pengö, 1942
- Slovenská hospodárska banka úč. spol. (Szlovák Gazdasági Bank Rt.), akcie, 25x 15 Pengö, 1942
  - Slovenská hospodárska banka úč. spol. (Szlovák Gazdasági Bank Rt.), akcie, 100x 15 Pengö, 1942
- Slovenská ľudová banka (Slovakische Volksbank, Slovák Népbank), akcie
  - Slovenská všeobecná úverná banka úč. spol. (Slovakische Allgemeine Creditbank A.-G., Szlovák általános hitelbank R.-T.), akcie, 1934
  - Slovenská všeobecná úverná banka úč. spol. (Slovakische Allgemeine Creditbank A.-G., Szlovák általános hitelbank R.-T.), zatímní list, 1940
- Spišská úverná banka úč. spol. v Levoči (Szepesi Hitelbank R.-T., Levoča; Zipser Creditbank A.-G., Levoča), akcie
- Stomfai róm. kath. polgári körnek takarék-,önsegélyző-és hitel szövetkezete (Spar- Selbsthilfs- und Credit-Genossenschaft des Stomfaer Röm. Kath. Bürgerlichen Club's; "Spořitelní, svépomocné a úvěrní společenstvo"), akcie
- Szenczi Takarékpénztár Részvénytársaság (Senecká sporiteľňa účastinná spoločnosť, Wartberger Sparkasse Actiengesellschaft), akcie
  - Szlovák gazdasági bank részvénytársaság (Slovenská hospodárska banka účastinná spoločnosť), zatímní list na akcii, 15 Pengő, 1947
- Szobránczi Takarékpénztár Részvénytársaság (Sobranecká sporiteľňa účastinná spoločnosť, Sobranzer Sparkasse Actien-Gesellschaft), akcie
- Takarék- és Hitelintézet Részvény-Társaság Nágy-Bittsén (Spar- und Creditanstalt-Actiengesellschaft in Nagy-Bittsen, Spořitelní a úvěrní ústav akc. spol. v Bytče), akcie
- TATRA, horňouhorská banka úč. spol. (TATRA, hornouhorská banka úč. spol., TÁTRA Felsőmagyarországi bank Rt., Oberungarische Bank AG.), zatímní list
- Tatra banka (Tatra Bank), akcie
- Tekovská Ľudová Banka Úč. Spol. (Barsmegyei Népbank Részvénytársaság), akcie
  - Tornallyai Takarékpénztár (Tornaľská sporiteľňa účastinná spoločnosť), akcie, 1913
- Tornallyai Takarékpénztár (Tornaľská sporiteľňa účastinná spoločnosť), akcie, 1917
- Trencséntepliczi Takarékpénztár Részvénytársaság (Trenčiansko-Teplická sporiteľňa účastinná spoločnosť, Trentschin-Teplitzer Sparkasse Aktien-Gesellschaft), akcie
- Trnavská I. banka úč. spol. (Tyrnauer I. Bank A. G.), akcie, 1924
- Všeobecná banka Účastinný spolok v Lučenci (Általámos Bank Rt., Losonc, Allgemeine Bank AG. in Lizenz), akcie, 1910
- Všeobecná banka Účastinný spolok v Lučenci (Általámos Bank Rt., Losonc, Allgemeine Bank AG. in Lizenz), akcie, 1912
- Všeobecná banka účastinný spolok v Lučenci (Általámos Bank Rt., Losonc, Allgemeine Bank AG. in Lizenz), akcie, 1920
.
   Podílové listy:
- Kőhídgyarmati hitelszövetkezet mint az Országos központi hitelszövetkezet tagia, podílový list
- Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kaschau), podílový list, 1926
  - Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kaschau), podílový list, 1932
- Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kaschau), podílový list, 1935
- Živnostenský úverný ústav v Rožňave (Kereskedők és Iparosok Hitelintézete Rozsnyón), podílový list
   
   
.
  Podkarpatská Rus
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Alsóvereczkei Népbank Részvénytársaság (Alsóvereczkeer Volksbank Aktiengesellschaft), akcie
- Beregmegyei Hitelbank Részvénytársaság (Berežská úvěrní banka akciová společnost), akcie
  - Beregmegyei Központi Takarékpénztár Részvénytársaság (Berežská ústřední spořitelna akciová společnost), akcie
- Beregszászi Hitelintézet (Berehovský úvěrní ústav akc. spol.), akcie
- Magyar Bank Részvénytársaság (Maďarská banka akc. spol.), akcie
- Nagylucska és Vidéke Takarékpénztár Részvénytársaság (Spořitelna pro Velké Loučky a okolí akciová společnost, Sporitelňa pro Veľké Lučky a okolie úč. spol.), akcie
- Podkarpatská banka akc. spol. v Užhorodě (Podkarpatskij bank AG. in Ungwar; Подкарпатскій Банкь Ужгородь), akcie
- Ungvári Népbank (Užhorodská lidová banka, Ungwarer Volksbank), akcie, 1912
- Ungvári Népbank (Užhorodská lidová banka, Ungwarer Volksbank), akcie, 1917
   
   Podílové listy:
- Všeobecný úvěrní ústav zapsané společenstvo s ručením omezeným (Általános Hitelintézet korlátolt felelősségű társaság, Allgemeine Kreditanstalt r. Gen. m. b. H.), podílový list
- Živnostenská záložna družstvo s obmezeným ručením v Užhorodě, podílový list
.
.
.
  Ostatní státy
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Bankovní jednota Československá akciová společnost (Tschechoslowakischer Bankverein Aktiengesellschaft), akcie, 1x 100 RM
- Bankovní jednota Československá akciová společnost (Tschechoslowakischer Bankverein Aktiengesellschaft), akcie, 10x 100 RM
- Bankovní jednota Československá akciová společnost (Tschechoslowakischer Bankverein Aktiengesellschaft), akcie, 100x 100 RM
  - Staropazovská banka účastinársky spolok v Starej Pazove (Staropazovska Banka Dioničarsko Društvo u Staroj Pazovi), akcie
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Rt., Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank A.-G.), akcie, 1920
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Rt., Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank A.-G.), akcie, 1924
  - Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Rt., Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank A.-G.), akcie, 1x 15 Pengő, 1926
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Rt., Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank A.-G.), akcie, 5x 15 Pengő, 1926
- Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Rt., Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank A.-G.), akcie, 25x 15 Pengő, 1926
   
 Podílové listy:
- Sudetendeutsche Kredit-Institut registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Wien (Sudetoněmecký úvěrní ústav, zapsané spol. s ob. r. ve Vídni), podílový list
.
.
.
.